Mga Quote

Upang i-play sa quoits sa mga panaginip, inihula ang mga mababang pakikipagsapalaran at pagkawala ng magandang trabaho. Upang mawala, naglalarawan ng mga nakababahalang kondisyon.